יום שלישי, 26 באפריל 2011

חג הפסח

מאת: אביאל ילינק

חג הפסח הוא הראשון מבין שלושת הרגלים בהם היה נהוג לעלות לרגל לבית המקדש להקריב קורבן. הפסח מתאפיין באיסור אכילת חמץ או החזקתו בכל ימי החג. על כן גם קיימת מצוות ביעור חמץ על פיה יש לחפש אחר החמץ בבית ולבערו בערב פסח.
במסגרת הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנערך בשנת 2009 בקרב בני 20 ומעלה, נשאלו נסקרים שהגדירו את עצמם כחילונים או מסורתיים: "האם הם מקפידים על אכילת אוכל כשר במהלך החג". מהסקר עולה כי 69% מהירושלמים החילונים והמסורתיים מקפידים לשמור כשרות בחג במידה רבה או במידה רבה מאד. זאת בהשוואה ל-50% מתושבי תל אביב, 58% מתושבי חיפה ו-75% מתושבי ראשון לציון. יצויין כי 54% מתושבי ירושלים החילונים והמסורתיים הצהירו כי הם מקפידים על כשרות בחג במידה רבה מאד, אחוז גבוה בהרבה מתושבי תל אביב (27%), חיפה (41%) וראשון לציון (41%).
שאלה אחרת שנשאלה עסקה בליל הסדר עצמו - הערב בו כל המשפחה מתכנסת יחד ושמטרתו היא להעביר את המורשת ואת זיכרון יציאת מצרים לדור הבא במצוות "והגדת לבנך". מהנתונים עולה כי 87% מהירושלמים החילונים והמסורתיים משתתפים תמיד בליל הסדר. זאת לעומת 91% מתושבי תל אביב, 88% מתושבי חיפה, 92% מתושבי ראשון לציון ו-69% בלבד מתושבי אשדוד. בירושלים, 5% מהנשאלים העידו כי הם משתתפים בליל הסדר מדי פעם, ו-3% ענו כי אינם משתתפים בו אף פעם.

מעניין כי אחוז התושבים המתמידים להשתתף בליל הסדר גבוה באופן משמעותי מאחוז התושבים המקפידים על שמירת הכשרות בחג.

מקור: הסקר החברתי 2009, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

יום ראשון, 17 באפריל 2011

בדד אלך

מאת: אביאל ילינק

בדידות היא מצב רגשי המתבטא בריחוק מאנשים וכמיהה להתחברות עם אחרים. האדם זקוק לקרבה אנושית ולפעילות חברתית. לגורמים אלה השפעה רבה על האושר ועל שביעות הרצון מהחיים.

במסגרת הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנערך בשנת 2009 נשאלו הנסקרים האם ובאיזה תדירות הם חשים תחושת בדידות. מהסקר עולה כי בהשוואה לתושבי הערים הגדולות בארץ, תושבי ירושלים חשים פחות בדידות בחייהם. 55% מתושבי העיר העידו כי הם לא חשים בדידות אף פעם, לעומת 37% בלבד מתושבי תל אביב, 50% מתושבי חיפה ו-44% מתושבי אשדוד. אחוז המשיבים שהעידו כי הם חשים בדידות לעיתים קרובות היה דומה בארבעת הערים ונע בין 7% ל-10%.
מעניין לציין כי תחושת הבדידות בקרב מבוגרים רווחת הרבה יותר מבקרב צעירים. בישראל, תחושה זו רווחת במיוחד בקרב קשישים בני 75 ומעלה. כרבע מהקשישים העידו כי הם חשים בדידות לעיתים קרובות. לשם השוואה, בקרב בני 39-20 דיווחו רק 6% מהנשאלים כי הם חשים בדידות לעיתים קרובות.

מהסקר עולה גם זיקה ברורה בין תחושת בדידות לבין מידת הדתיות. 72% מהנשאלים החרדים בישראל העידו כי הם לא חשים בדידות אף פעם, לעומת 50% מהדתיים ו-45% מהחילונים. יתכן שהסיבות לזיקה הזו קשורות בעובדה שמספר הנפשות במשפחות חרדיות הוא בדרך כלל גדול יותר, ובקהילתיות המאפיינת את אורח החיים בחברה החרדית.
בחינה מגדרית של הנתונים מראה כי נשים חשות בדידות יותר מגברים. אחוז הנשים שהעידו כי חשו בדידות לעיתים קרובות עמד על 10%, לעומת 7% בקרב הגברים. בנוסף, אחוז הנשים שהעידו שלא חשו בדידות אף פעם עמד על 41% לעומת 54% בקרב הגברים.
מקור: הסקר החברתי 2009, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
יום ראשון, 10 באפריל 2011

ועמך כולם צדיקים?

מאת: ענבל דורון

הפשיעה בישראל במגמת ירידה בחמש השנים האחרונות, כך קובע הדו"ח השנתי של משטרת ישראל. מעניין אם כן לבחון מה מצב הפשיעה בירושלים?

בשנת 2009 הורשעו על עבירות פליליות כ-11,550 מתושבי ירושלים, אשר היוו 1.5% מהאוכלוסייה כולה. 1,400 מתוכם היו ילדים ונוער מתחת גיל 17 (12%). כמו כן בולט חלקם של עבריינים צעירים בגילאי 21-17 (19%).

התפלגות תחומי הפשיעה של כלל העבריינים בירושלים מראה כי 36% ביצעו עבירות נגד הסדר הציבורי, 21% עבירות נגד גופו של אדם, 19% עבירות רכוש ו-13% עבירות סמים.

שיעור הגברים בקרב העבריינים בולט מאוד ועומד על 88%. תחומי הפשיעה בהם מעורבים גברים באופן כמעט בלעדי (מעל 95% ממבצעי העבירות היו גברים) הם עבירות נגד חיי אדם, עבירות מין, עבירות סמים ועבירות רישוי. התפלגות העבירות שבוצעו על ידי נשים מראה כי מרביתן היו עבירות נגד גופו של אדם (37%) ונגד הסדר הציבורי (32%).

בעוד שברב התחומים לא ניתן להצביע על מגמת שינוי במספר העבירות לאורך השנים, ניתן להבחין בעלייה ברורה במספר עבירות הסמים שבוצעו בעשור האחרון. בשנת 1999 נפתחו כ-315 תיקי חקירה על סחר בסמים וכ-710 תיקים על שימוש בסמים. כעשור לאחר מכן, בשנת 2009, נפתחו כ-610 תיקים על סחר בסמים (גידול של כמעט 100%) וכ-1,120 תיקים על שימוש בסמים (גידול של 60%).
מקורות: משטרת ישראל: לשכת הדובר, השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל, 2009.